MoneyCase

 

КРЕДИТНИЙ ДОГОВІР №_____________

 

м. Київ                                                                                                                 «____»___________20___р.

 

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФК ПРОФІТ» (код ЄДРПОУ 43019891), зареєстроване в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 1 070 102 0000 082746 від 25.05.2019, місцезнаходження: 01042, м.Київ, ВУЛИЦЯ ІОННА ПАВЛА ІІ, будинок 4/6, Ліцензія на надання коштів у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту, видана на підставі розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 1783 від 17.09.2019 року, у подальшому іменується "Кредитор", в особі директора Хоменка Антона Володимировича, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та _________________________________, паспорт серія ________ № _____, виданий _____________, ______________________року, зареєстрований (-а) за адресою (місце проживання): ______________________, РНОКПП ____________, у подальшому іменується "Позичальник", з іншого боку, в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо – "Сторона" уклали даний Кредитний договір (далі – Договір) про нижченаведене:

Терміни та визначення в Договорі:

 

Сайт - інтернет-сторінка Кредитора з доменним ім’ям www.moneycase.com.ua, яка є частиною Інформаційно-телекомунікаційної системи Кредитора.

Інформаційно-телекомунікаційна система Кредитора (ІТС Кредитора) – програмний комплекс, який включає Сайт, Особистий кабінет, облікову та реєструючу систему Кредитора та використовується Кредитором, в тому числі, але не виключно, для укладення договорів про надання кредитів фізичним особам (Позичальнику), доступ до якої забезпечується Позичальнику через Сайт;

Особистий кабінет це персональна захищена web-сторінка Позичальника на Сайті, в якій Позичальник має можливість укласти цей Договір, отримувати інформацію та документи пов’язані з обслуговуванням кредиту (в т.ч. суму заборгованості за кредитом, строки погашення, інше), здійснювати погашення кредитної заборгованості через віртуальний POS-термінал. Вхід до Особистого кабінету здійснюється Позичальником через Сайт після його  ідентифікації в порядку передбаченому Законом України «Про електронну комерцію». Реєстрація Кредитором Позичальника в ІТС Кредитора здійснюється після направлення Позичальником в Особистому кабінеті заявки на отримання кредиту.

POS-термінал – програмний комплекс, який використовується для безготівкових розрахунків з використанням платіжної картки в Особистому кабінеті.

 

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
 1. Кредитор надає Позичальнику кредит у гривні на умовах, передбачених Договором, а Позичальник зобов’язується одержати та повернути кошти кредиту, сплатити проценти за користування ним, комісії та виконати інші обов’язки, передбачені Договором.
 2. Сума кредиту(загальний розмір) складає: __ (сума прописом) гривень. Тип кредиту – кредит.
 3. Строк кредиту: ____ (дата прописом) днів.  Позичальник зобов’язаний повернути Кредит Кредитору «___» _______ 20__року (далі - День повернення кредиту) або в іншу дату, що визначається після здійснення автоматичного продовження строку дії кредиту (пролонгації) у порядку передбаченому Розділом 4 цього Договору.

Графік платежів – без врахування передбачених цим Договором пролонгацій строку дії кредиту, у  розрізі сум та порядку погашення кредиту, сплати нарахованих процентів, визначений Додатком №1 до цього Договору.

При цьому, у випадку здійснення пролонгацій строку дії кредиту, відповідно до Розділу 4 цього Договору, новий Графік платежів з урахуванням відповідної пролонгації розміщуються Кредитором в Особистому кабінеті на письмову вимогу Позичальника.

1.4. Процентна ставка за користування коштами кредиту залежить від періоду користування коштами,  фактичного виконання Позичальником  умов Договору та становить:

1.4.1. Пільгова процентна ставка:

  ____ % в день від початкової суми кредиту, що застосовується з  дати укладення Договору  до __________ року (включно) (далі- пільговий період), якщо протягом пільгового періоду  Позичальник здійснить повне погашення кредитної заборгованості (Сценарій №1); або

_____% в день від початкової суми кредиту,  що застосовується протягом пільгового періоду, якщо   Позичальник не виконає вимоги зазначені в попередньому абзаці цього підпункту Договору(Сценарій №2).

1.4.2. Стандартна процентна ставка _____ % в день від початкової суми кредиту, що застосовується:

-  з __________ року (включно)  і до кінця строку кредиту, вказаного в п.1.3 Договору (без пролонгацій);

- у межах періоду прострочення, але не більше 60-ти календарних днів поспіль з моменту виникнення прострочення, що застосовується відповідно до абз.2 част.1 статті 1048 Цивільного кодексу України.

1.4.3. Пролонгована процентна ставка  ____% в день від початкової суми кредиту,   у межах нового строку кредиту (періоду  пролонгації), якщо відбулося продовження строку користування кредитом відповідно до Розділу 4  цього Договору.

1.5. Тип процентної ставки – фіксована.

  1. Цільове призначення кредиту(мета отримання кредиту): на придбання товарів (робіт, послуг) для задоволення потреб, не пов’язаних з підприємницькою, незалежною професійною діяльністю або виконанням обов’язків найманого працівника.
  2. Орієнтовна реальна річна процентна ставка на дату укладення Договору складає:
   1. За Сценарієм №1 ____% річних;
   2. За Сценарієм №2 ____% річних ____
  3. Орієнтовна загальна вартість кредиту на дату укладення Договору складає :
   1. За Сценарієм №1  ________грн;
   2. За Сценарієм №2 ________грн.
  4. Обчислення орієнтовної реальної річної ставки та орієнтовної загальної вартості кредиту базується на припущенні, що Договір залишається дійсним протягом погодженого строку та, що Кредитор і Позичальник виконають свої обов'язки на умовах та у строки, визначені Договором. При цьому, орієнтовна реальна процентна ставка та орієнтовна загальна вартість кредиту за Пільговою ставкою застосовані виходячи з умов  застосування цієї ставки, що передбачені Договором (Сценарію №1 та Сценарію №2), але у межах погодженого строку виконання Позичальником зобов’язань за Договором. Крім того, при обчисленні вказаних показників, не враховуються  витрати Позичальника, обов’язковість сплати яких не передбачена цим Договором та/або законодавством України та/або оплата яких здійснюється незалежно від походження коштів (власні, кредитні), в тому числі, але не виключно: витрати  пов’язані з технічними, програмними і комунікаційними ресурсами, що необхідні Позичальнику для організації каналів доступу і підключення до Сайту/ІТС Кредитора, здійснені переказу коштів через  третіх осіб в погашення заборгованості за Договором, з отриманням від третіх осіб інформаційних послуг (підбір кредитної пропозиції) та інше.
  5. Кредит надається без забезпечення у вигляді застави.
  6. Укладення цього Договору не потребує укладання договорів щодо додаткових та супутніх послуг третіх осіб, пов’язаних з отриманням, обслуговуванням та поверненням кредиту.

 

2.ПОРЯДОК ТА УМОВИ НАДАННЯ КРЕДИТУ

 1. Кошти кредиту надаються Кредитором у безготівковій формі шляхом їх перерахування Кредитором на платіжну карту Позичальника № ХХХ******ХХХХ емітовану банком України (далі  - платіжна картка);

Сума кредиту(його частина) перераховується Кредитором протягом трьох робочих (банківських) днів з моменту укладення цього Договору.

 1. Кредитор здійснює консультування Позичальника з питань виконання Договору,  в тому числі шляхом надання інформації та документів через Особистий кабінет.
 2. Кредит вважається наданим в день перерахування Кредитором суми кредиту (загального розміру) на користь Позичальника.
 3. Кредит вважається погашеним в день отримання Кредитором коштів в погашення заборгованості за кредитом.

3. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКУ ПРОЦЕНТІВ. КОМІСІЙНІ ВИНАГОРОДИ.

 1. Розрахунок процентів за користування кредитом здійснюється за період з дати перерахування коштів кредиту з поточного рахунку Кредитора на платіжну картку Позичальника до Дня повернення кредиту (з урахуванням всіх пролонгацій).  У випадку прострочення погашення кредиту проценти нараховуються і за період прострочення, але не більше  60-ти календарних днів поспіль з моменту виникнення такої прострочки. Незалежно від суми заборгованості по кредиту, проценти нараховуються  на початкову суму кредиту, визначену в п.1.2 Договору за всіма видами процентних ставок, протягом строку визначеного Договором.
 2. Розрахунок процентів здійснюється за фактичну кількість календарних днів користування кредитом, виходячи із фактичної кількості днів у місяці та у році, тобто метод “факт/факт”. До періоду розрахунку процентів включається день надання та не включається День повернення кредиту (крім випадку, фактичного повернення кредиту в дату, яка не відповідає Дню повернення кредиту).
 3. За надання кредиту Позичальник зобов’язаний сплатити Кредитору комісію у розмірі ______гривень. Позичальник доручає Кредитору утримати розмір зазначеної комісії з суми кредиту, що підлягає наданню Позичальнику в момент такого надання. Тобто на платіжну картку Позичальника зараховується сума кредиту за вирахуванням зазначеної комісії.

 

 1. ПОРЯДОК ПРОДЖОВЖЕННЯ СТРОКУ КРЕДИТУ

4.1. Строк дії кредиту автоматично продовжується на кількість днів, зазначених в п.1.3. цього Договору з дня закінчення строку кредиту, у випадку, якщо по День повернення кредиту (включно) було здійснено оплату  заборгованості по Договору  на суму не менше суми процентів, що розраховані виходячи з кількості  днів, що встановлені в п.1.3 Договору та передували (поспіль) Дню поверненню кредиту (включно).

4.2. У випадку, якщо строк дії кредиту закінчився та не відбулася його чергова пролонгація в порядку передбаченому п.4.1 цього Розділу Договору (у клієнта наявне прострочення), строк дії кредиту автоматично продовжується, на кількість днів, зазначених в п.1.3. цього Договору з дати здійснення оплати в повному обсязі заборгованості за процентами, що нараховуються відповідно до умов цього Договором протягом періоду фактичного користування кредитом.

4.3. Загальна кількість пролонгацій, що передбачені пп.4.1.- 4.2. Договору, протягом всього строку дії Договору не може перевищувати  10 разів.

Після кожної пролонгації строку дії кредиту, День повернення кредиту зазначається в Особистому кабінеті. Новий Графік платежів з урахуванням відповідної пролонгації розміщуються Кредитором в Особистому кабінеті за наявності письмової вимоги Позичальника.

4.4. Якщо Позичальник здійснюючи оплату процентів, передбачених цих Розділом Договору,  не бажає продовжувати строк користування кредитом, Позичальник зобов’язаний повідомити про це Кредитора в один із вказаних нижче способів:

 - перед здійсненням платежу здійснити в Особистому кабінеті дії, що направлені на повернення кредиту,  а саме  в Особистому кабінеті обрати категорію «Погасити кредит» з відміткою «Без пролонгації»;

- протягом 24 годин з моменту внесення платежу направити  на поштову скриньку Кредитора admin@moneycase.com.ua повідомлення про необхідність зарахування такого платежу в часткове погашення заборгованості за кредитом, з обов’язковою вказівкою в такому повідомлені номеру та дати цього договору та суми здійсненого платежу.

В іншому разі здійснений Позичальником платіж у порядку передбаченому в пункті 4.1-.4.2 цього розділу Договору буде мати наслідки продовження строку користування кредитом.

 

 1. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

5.1.  Кредитор зобов'язується:

5.1.1. Надати Позичальникові в кредит грошові кошти в порядку та сумі, визначених цим Договором.

   1. Належним чином вести облік платежів, отриманих від Позичальника;

5.1.3. В Особистому кабінеті  надавати Позичальнику повну й точну інформацію про здійснені ним платежі та суму заборгованості станом на конкретну дату. На письмову вимогу Позичальника надавати новий Графік платежів з урахуванням відповідної пролонгації строку дії кредиту.

5.1.4. Надавати Позичальнику консультації з питань виконання цього Договору.

5.1.5. Не розголошувати відомості третім особам про Позичальника та про здійснені ним операції, крім випадків, передбачених законодавством України та/або Договором.

5.1.6. Повідомляти про зміну свого місцезнаходження протягом 30 календарних днів з моменту настання таких змін.

 

  1. Кредитор має право:
   1. Вимагати своєчасного здійснення платежів відповідно до цього Договору.

5.2.2. Отримувати від Позичальника платежі в рахунок погашення заборгованості за кредитом, процентами, та іншими платежами передбаченими Договором.

5.2.3. Кредитор на власний розсуд має право забезпечити виконання Позичальником зобов’язань  за цим Договором, шляхом укладення будь-яких передбачених законодавством України договорів забезпечення.

5.2.4. Кредитор має право самостійно або із залученням третіх осіб перевіряти відомості та інформацію, надані Позичальником, в тому числі запитувати третіх осіб, в т.ч. у осіб, що пов’язані родинними зв’язками із Позичальником, про достовірність наданих Позичальником відомостей та передавати відповідну інформацію в бюро кредитних історій для формування кредитної історії Позичальника.

5.3. Позичальник зобов'язується:

5.3.1. Повернути Кредитору суму кредиту та сплатити проценти за користування кредитом в порядку та строки, визначені Договором.

5.3.2. Дотримуватись строків виконання зобов’язань передбачених цим Договором, в тому числі, але не виключно щодо повернення кредиту та сплати процентів, відповідно до умов цього Договору.

5.3.3. Повідомляти Кредитора протягом 2 /двох/ календарних днів про зміну даних, які зазначені в п.9.1. цього Договору.

 

5.4.  Позичальник має право:

5.4.1. В Особистому кабінеті одержувати від Кредитора інформацію про здійснені платежі, передбачені цим Договором. На письмову вимогу отримувати від Кредитора в Особистому кабінеті новий Графік платежів з урахуванням відповідної пролонгації 

5.4.2. Достроково сплатити повністю або частково суму кредиту з урахуванням процентів за весь строк користування кредитом, письмово повідомивши про це Кредитора.

5.4.3. Відмовитись від укладення цього Договору  без пояснення причин, лише у випадку виконання наступних необхідних умов:

а) письмово повідомити про це Кредитора не пізніше 14 (чотирнадцяти) календарних днів з моменту підписання та отримання екземпляру цього Договору. Таке повідомлення направляється Позичальником Кредитору на електронну адресу Кредитора admin@moneycase.com.ua або рекомендованим чи цінним листом за адресою місцезнаходження Кредитора;

б) протягом семи календарних днів з дати направлення Кредитору повідомлення, відповідно до пп.а) п.5.4.3 Договору, повернути Кредитору загальну суму кредиту, одержану згідно з цим Договором, та сплатити проценти за період з дня одержання кредитних коштів до дня їх повернення за ставкою, встановленою в цьому Договорі.

При цьому, у випадку неповернення Позичальником загальної суми кредиту та/або процентів за їх користування у зазначений строк, відмова Позичальника від Договору вважається такою, що не здійснювалась і цей Договір продовжує діяти на умовах передбачених ним;

   1. Інші права, надані Позичальникові законодавством з питань захисту прав споживачів.

 

 1. ПОРЯДОК І СТРОКИ ПОВЕРНЕННЯ КРЕДИТУ

ТА СПЛАТИ ІНШИХ ПЛАТЕЖІВ

6.1. Кошти кредиту, одержані Позичальником за Договором, повертаються ним в повному обсязі у валюті кредиту не пізніше Дня повернення кредиту (включно), з урахуванням пролонгацій, передбачених цим Договором, на поточний рахунок Кредитора, зазначений в Розділі 9 Договору, в тому числі шляхом ініціювання переказу коштів з будь-якої платіжної картки Позичальника через РОS-термінал, доступний Позичальнику в Особистому кабінеті, платіжні термінали банків, фінансових установ, з якими у Кредитора є відповідні домовленості про  приймання платежів та переказ на поточний рахунок Кредитора.

6.2. Сплата процентів за користування кредитом здійснюється Позичальником  на поточний рахунок Кредитора, зазначений в Розділі 9 Договору, шляхом ініціювання переказу коштів з будь-якої платіжної картки Позичальника у спосіб передбачений п.6.1 Договору :

- не  пізніше Дня повернення кредиту (включно);

- не пізніше дня, що є новою датою повернення кредиту, якщо відбулося продовження строку користування кредитом;

            При цьому, у разі направлення Позичальником коштів з метою повернення в повному обсязі або частково заборгованості за кредитом, в тому числі але не виключно, достроково або при наявності прострочення, проценти за фактичний термін користування кредитом повинні бути сплачені до моменту такого повернення. При цьому, якщо коштів що направляються на  повернення кредиту не достатньо для повної сплати  процентів за його користування, то вважається що строк сплати таких процентів наступив і  кошти в першу чергу направляються на повернення цих процентів, з урахуванням черговості передбаченої пунктом 6.3. цього Договору

Для цілей цього Договору, проценти, що нараховуються в період прострочення вважаються простроченими, та підлягають сплаті відповідно до черговості передбаченої пунктом 6.3. Договору. 

6.3. Позичальник здійснює платежі за Договором у такій черговості (крім випадків, коли інша черговість доведена Кредитором до Позичальника у письмовій формі):  

6.3.1. у першу чергу  здійснюються платежі з повернення простроченої суми кредиту та прострочені  проценти за користування кредитом. Якщо коштів, що направляються для погашення заборгованості передбаченої даною чергою, недостатньо для її повного погашення, погашення повинно здійснюватися у такій черговості:

 - прострочені зобов’язання по процентам;

 - прострочені зобов’язання по кредиту;

6.3.2. у другу чергу сплачується сума кредиту та проценти за користування  кредитом. Якщо коштів, що направляються для погашення заборгованості передбаченої даною чергою, недостатньо для її повного погашення, погашення повинно здійснюватися у такій черговості:

 -строкові зобов’язання по процентам;

 - строкові зобов’язання по кредиту;

   1. у третю чергу здійснюється сплата інших платежів за Договором.

6.4. Всі платежі за Договором повинні надходити до Кредитора у встановлених розмірах без будь-яких відрахувань та утримань в рахунок будь-яких комісійних, мита, внесків чи інших платежів. Зазначені відрахування та утримання, якщо вони справляються, в будь-якому випадку здійснюються за рахунок Позичальника.

6.5. У випадку відсутності можливості здійснити оплату кредитної заборгованості шляхом ініціювання переказу коштів з будь-якої платіжної картки Позичальника через термінали визначені в п.6.1 Договору, Позичальник має право здійснити платіж через будь-яку банківську установу на поточний рахунок Кредитора, зазначений в Розділі 9 цього Договору. При цьому, Позичальник підтверджує, що повідомлений Кредитором та  розуміє, що згідно Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», внутрішньобанківський переказ виконується в строк до двох операційних днів, а міжбанківський переказ виконується в строк до трьох операційних днів, в зв’язку з чим фактичне погашення заборгованості за цим Договором може відбутися в будь-який день в межах зазначених строків,  що може спричинити прострочення виконання грошових зобов’язань Позичальника за цим Договором.

6.6. Цим Сторони погоджуються, що повернення заборгованості за Договором може здійснюватися третьою особою. В такому випадку, вважається, що Позичальник повідомив такій особі інформацію (в т.ч. конфіденційну) щодо себе (майнового стану, укладених правочинів та інш.) та поклав на неї  обов’язок щодо виконання зобов’язання за Договором, відповідно до ст.528 ЦК України.

При цьому Позичальник також розуміє та погоджується, що виконання обов’язку за Договором третьою особою тягне для Позичальника всі правові наслідки передбачені Договором, в тому числі, але не виключно,  можливість застосування умов щодо здійснення пролонгації строку кредиту, відповідно до Розділу 4 цього Договору.

6.7. Цим, Позичальник доручає Кредитору  ініціювати через банк- еквайр/провайдера, що обслуговує POS-термінал,  списання коштів з відповідного рахунку Позичальника з використанням реквізитів  платіжних карток, що були зазначені Позичальником при отриманні/поверненні кредиту (ів), сплаті процентів за їх користування, та направляти їх на виконання грошових зобов’язань Позичальника за цим Договором, термін чи останній день строку виконання яких настав, або виконання яких прострочено, у сумі, що не перевищує фактичної заборгованості Позичальника на день списання.  

 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОГОВОРОМ

7.1 . У випадку повернення суми кредиту та сплати процентів за користування  кредитом протягом 3 (трьох) календарних днів, після закінчення строку користування кредитом, пеня та/або штраф за несвоєчасне виконання Позичальником зобов'язань за Договором не нараховується.

7.2. У випадку невиконання та/або неналежного виконання Позичальником зобов’язань щодо повернення суми кредиту та/або сплати процентів за користування кредитом, Позичальник зобов`язаний сплатити Кредитору штраф:

7.2.1. у розмірі ___ гривень за перші три дні (на 4-й день) невиконання та/або неналежного виконання; та

7.2.2.  у розмірі ____гривень починаючи з 4-го   (четвертого) дня за кожний день невиконання та/або неналежного виконання.

7.2.3.  Штрафи за Договором нараховуються у момент сплати, але в будь-якому випадку граничний розмір сукупної суми неустойки (штрафів), нарахованої за порушення Позичальником зобов’язань за цим Договором, не може перевищувати 50% суми, одержаної Позичальником  за цим Договором.

7.3. У випадку порушення прав Позичальника, неналежного виконання чи невиконання цього Договору, Кредитор несе відповідальність згідно із чинним законодавством України та цим Договором.

7.4. Кредитор не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за Договором, якщо воно  спричинене:

- рішеннями органів законодавчої та/або виконавчої влади України, які унеможливлюють виконання Кредитором своїх зобов'язань за Договором;

 - причинами, що знаходяться поза сферою контролю Кредитора;

 - виникненням обставин непереборної сили.

 

8. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

8.1. Зміни до Договору оформляються додатковими угодами Сторін лише у письмовій формі, які є невід’ємною частиною Договору, крім випадку зміни Договору, в порядку передбаченому Розділом 4 цього Договору.

8.2. Підписуючи цей Договір, Позичальник підтверджує, що:

 - перед укладенням цього Договору йому була в чіткій та зрозумілій формі надана інформація: а) за спеціальною формою (паспорт споживчого кредиту) відповідно до ст.9 Закону України «Про споживче кредитування; б) вказана в ч.1, 2 ст.12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» та розміщена Сайті;

- він ознайомлений з усіма умовами Правил надання коштів у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту Кредитора, що розміщені на Сайті, повністю розуміє їх, погоджується з ними і зобов'язується неухильно їх дотримуватися;

- дані, що стосуються його особи (дані паспорту, РНОКПП, ПІБ, місце проживання, інше), зазначені в преамбулі, та реквізитах сторін цього Договору є актуальними, правильними та відповідають дійсності.  Позичальник погоджується, що наявність помилок та/або неточностей, та/або описок в таких даних, не пливають на зобов’язання Позичальника, передбачені цим Договором;

8.3. Підписуючи даний Договір, Позичальник дає дозвіл на передачу Кредитору своїх персональних даних, а також дає згоду на те, що Кредитор має право направляти SMS- повідомлення/ листи – повідомлення на електронну пошту/ повідомлення, відправлені іншими засобами, комерційні пропозиції Кредитора та рекламні матеріали, при цьому Позичальник погоджується з тим, що направлення вказаної інформації на електронну пошту /номери телефонів, повідомлені Позичальником, Кредитор буде здійснювати як самостійно, так і з залученням контрагентів (операторів мобільного зв’язку тощо). Позичальник погоджується і розуміє, що саме він несе всі ризики, пов‘язані з тим, що направлена Кредитором інформація стане доступною третім особам. Позичальник ознайомлений з тим, що в будь-який момент дії Договору може відмовитись від отримання вказаних повідомлень.

Сторони зобов’язуються зберігати конфіденційність щодо умов Договору та іншої інформації, що одержується одною Стороною від другої під час виконання Договору. Підписанням цього Договору Позичальник надає згоду Кредитору на розповсюдження конфіденційної інформації про нього, в тому числі шляхом ознайомлення з умовами Договору третіх осіб, які відповідно до укладених з Кредитором договорів надають поручительство, майнове поручительство та (або) гарантію у забезпечення виконання зобов’язань Позичальника за Договором та/або до яких переходить право вимоги до Позичальника за Договором та/або надають(планують надавати) Кредитору будь-які послуги, а також у випадку допущення Позичальником прострочення виконання будь-яких зобов’язань передбачених цим Договором.

Позичальник надає згоду Кредитору у випадку допущення прострочення зобов’язань за Договором розповсюджувати конфіденційну інформацію про нього, що включає, але не виключно,  публікування інформації  про таке прострочення та Позичальника що його допустив в  мережі Інтернет або засобах масової інформації, на стендах, дошках оголошень, та інших засобах (пристроях), на яких з інформацією може знайомитися  необмежене коло третіх осіб.

8.4. Позичальник з підписанням цього Договору надає Кредитору свою згоду на збір, зберігання, використання та поширення через бюро кредитних історій відомостей, що складають його кредитну історію та на формування кредитної історії, яка і характеризуватиме виконання прийнятих Позичальником на себе зобов'язань за Договором. Кредитор може надавати інформацію про Позичальника наступним бюро кредитних історій: ПАТ «Перше всеукраїнське бюро кредитних історій» (02660, м. Київ, вул. Раскової, 11), ПАТ «Міжнародне бюро кредитних історій» (03062, м. Київ, пр-т. Перемоги, 65 офіс 306), ТОВ «УКРАЇНСЬКЕ БЮРО КРЕДИТНИХ ІСТОРІЙ» (01001, м.Київ, вул. Грушевського, 1-д).

  1. Всі додатки до цього Договору підписані Сторонами є невід’ємною частиною Договору.

8.6. Всі повідомлення між Сторонами здійснюються у письмовій формі, або через Особистий кабінет.

8.7. Спори, що виникають між Сторонами під час виконання Договору, вирішуються шляхом переговорів. Спори, за якими Сторони не досягли згоди, вирішуються шляхом звернення до суду.

8.8. Особи, що підписали цей Договір, заявляють, що текст Договору прочитаний ними повністю, положення Договору зрозумілі.

8.9. Особи, що підписали цей Договір, заявляють та гарантують, що вони мають всі необхідні повноваження на укладення Договору від імені Сторін.

8.10. Цей Договір укладається шляхом направлення його тексту підписаного зі Сторони Кредитора в Особистий кабінет Позичальника  для ознайомлення та підписання.  Договір набирає чинності з моменту його підписання аналогом власноручного підпису та відтиску печатки  Кредитора,  що відтворені засобами копіювання та електронним підписом одноразовим ідентифікатором Позичальника, що відтворений  шляхом використання Позичальником  одноразового ідентифікатора, який формується для кожного разу використання та направляється Позичальнику на номер телефону, що являється Логіном. Введення Позичальником коду одноразового ідентифікатора з метою підписання електронним підписом одноразовим ідентифікатором цього Договору  вважається направленням Кредитору повідомлення про прийняття в повному обсязі умов цього Договору.

Договір діє до повного виконання Сторонами зобов’язань за ним. 

8.11. Договір складено у двох однакових примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної Сторони.

8.13. Дія Договору припиняється та Договір може бути достроково розірваний у випадках передбачених чинним законодавством та цим Договором.

8.14. Сторони домовились, що примірник цього Договору вважається отриманим Позичальником, якщо Кредитор його направив на електронну адресу вказану Позичальником в Особистому кабінеті та/або безпосередньо в Особистий кабінет.

У випадку відправлення Договору в Особистий кабінет, Позичальник приймає та підтверджує, що дані Особистого кабінету є його контактними даними, які були ним зазначені під час укладення Договору  та які  дають можливість Позичальнику переглядати укладений Договір, завантажити його на свій персональний комп’ютер або інший пристрій, створити копію на паперовому носії і таким чином отримати його у формі, що унеможливлює зміну його змісту. В цьому випадку датою відправлення Договору  вважається дата, з якої Позичальнику в Особистому кабінеті  стає доступним текст укладеного Договору. 

8.15. Невід’ємною частиною цього Договору є Додаток №1

 

9. ПІДПИСИ СТОРІН:

 

 

КРЕДИТНИЙ ДОГОВІР №_____________

 

м. Київ                                                                                                                 «____»___________20___р.

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФК ПРОФІТ» (код ЄДРПОУ 43019891), зареєстроване в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 1 070 102 0000 082746 від 25.05.2019, місцезнаходження: 01042, м.Київ, ВУЛИЦЯ ІОННА ПАВЛА ІІ, будинок 4/6, Ліцензія на надання коштів у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту, видана на підставі розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 1783 від 17.09.2019 року, у подальшому іменується "Кредитор", в особі директора Хоменка Антона Володимировича, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та _________________________________, паспорт серія ________ № _____, виданий _____________, ______________________року, зареєстрований (-а) за адресою (місце проживання): ______________________, РНОКПП ____________, у подальшому іменується "Позичальник", з іншого боку, в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо – "Сторона" уклали даний Кредитний договір (далі – Договір) про нижченаведене:

Терміни та визначення в Договорі:

 

Сайт - інтернет-сторінка Кредитора з доменним ім’ям www.moneycase.com.ua, яка є частиною Інформаційно-телекомунікаційної системи Кредитора.

Інформаційно-телекомунікаційна система Кредитора (ІТС Кредитора) – програмний комплекс, який включає Сайт, Особистий кабінет, облікову та реєструючу систему Кредитора та використовується Кредитором, в тому числі, але не виключно, для укладення договорів про надання кредитів фізичним особам (Позичальнику), доступ до якої забезпечується Позичальнику через Сайт;

Особистий кабінет це персональна захищена web-сторінка Позичальника на Сайті, в якій Позичальник має можливість укласти цей Договір, отримувати інформацію та документи пов’язані з обслуговуванням кредиту (в т.ч. суму заборгованості за кредитом, строки погашення, інше), здійснювати погашення кредитної заборгованості через віртуальний POS-термінал. Вхід до Особистого кабінету здійснюється Позичальником через Сайт після його  ідентифікації в порядку передбаченому Законом України «Про електронну комерцію». Реєстрація Кредитором Позичальника в ІТС Кредитора здійснюється після направлення Позичальником в Особистому кабінеті заявки на отримання кредиту.

POS-термінал – програмний комплекс, який використовується для безготівкових розрахунків з використанням платіжної картки в Особистому кабінеті.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ.

1.1. Кредитор надає Позичальнику кредит у гривні на умовах, передбачених Договором, а Позичальник зобов’язується одержати та повернути кошти кредиту, сплатити проценти за користування ним, комісії та виконати інші обов’язки, передбачені Договором.

1.2. Сума кредиту(загальний розмір) складає: __ (сума прописом) гривень. Тип кредиту – кредит.

1.3. Строк кредиту: ____ (дата прописом) днів.  Позичальник зобов’язаний повернути Кредит Кредитору «___» _______ 20__року (далі - День повернення кредиту) або в іншу дату, що визначається після здійснення пролонгації або автопролонгації строку кредиту у порядку передбаченому Розділом 4 цього Договору.

Графік платежів – без врахування передбачених цим Договором пролонгацій строку дії кредиту, у  розрізі сум та порядку погашення кредиту, сплати нарахованих процентів, визначений Додатком №1 до цього Договору.

При цьому, у випадку здійснення пролонгацій строку дії кредиту, відповідно до Розділу 4 цього Договору, новий Графік платежів з урахуванням відповідної пролонгації розміщуються Кредитором в Особистому кабінеті на письмову вимогу Позичальника.

1.4. Процентна ставка за користування коштами кредиту залежить від періоду користування коштами,  фактичного виконання Позичальником  умов Договору та становить:

1.4.1. Пільгова процентна ставка:

____ % в день від початкової суми кредиту, що застосовується з  дати укладення Договору  до __________ року (включно) (далі- пільговий період), якщо протягом пільгового періоду  Позичальник здійснить повне погашення кредитної заборгованості (Сценарій №1); або

_____% в день від початкової суми кредиту,  що застосовується протягом пільгового періоду, якщо   Позичальник не виконає вимоги зазначені в попередньому абзаці цього підпункту Договору(Сценарій №2).

Застосування пільгової процентної ставки за цим Договором є результатом отримання Позичальником від Кредитора дворівневої знижки на стандартну процентну ставку, яка надається  Позичальнику індивідуально, відповідно до правил програми лояльності Кредитора. Така знижка є обмеженою у часі та діє виключно протягом зазначеного строку: для першого рівня -  за умови повного погашення заборгованості в цей строк; для другого рівня - якщо не виконані умови для отримання знижки першого рівня. Після закінчення строку протягом якого надається пільгова процентна ставка знижка анульовується і користування кредитом для Позичальника здійснюється на умовах  стандартної процентної ставки, що є звичайною (стандартною) умовою при отриманні позичальниками (споживачами) кредитів у Кредитора. 

Позичальник розуміє та погоджується, що зміна процентної ставки з одного рівня пільгової ставки на інший, зміна пільгової ставки на стандарну, не може вважатися зміною процентної ставки, порядку її обчислення та порядку сплати у бік погіршення для Позичальника за порушення виконання зобов’язань Позичальника за цим Договором, оскільки така зміна не пов’язана з вказаним порушенням, а є лише результатом  вибору Позичальником відповідних дій, які передбачають можливість отримання різного рівня знижки.

1.4.2. Стандартна процентна ставка _____ % в день від початкової суми кредиту, що застосовується:

-  з __________ року (включно)  і до кінця строку кредиту, вказаного в п.1.3 Договору (без пролонгацій);

- у межах нового строку кредиту, якщо відбулася автопролонгація, відповідно до п.4.3 Договору. періоду автопролонгації

1.4.3. Пролонгована процентна ставка  ____% в день від початкової суми кредиту,   у межах нового строку кредиту (періоду  пролонгації), якщо відбулося продовження строку користування кредитом відповідно до Розділу 4  цього Договору.

1.5. Тип процентної ставки – фіксована.

1.6. Цільове призначення кредиту(мета отримання кредиту): на придбання товарів (робіт, послуг) для задоволення потреб, не пов’язаних з підприємницькою, незалежною професійною діяльністю або виконанням обов’язків найманого працівника.

1.7. Орієнтовна реальна річна процентна ставка на дату укладення Договору складає:

1.7.1. За Сценарієм №1 ____% річних;

1.7.2. За Сценарієм №2 ____% річних ____

1.8.1. Орієнтовна загальна вартість кредиту на дату укладення Договору складає:

1.8.1  За Сценарієм №1 (кредит повернуто _________ року)  - ____ грн;

1.8.2. За Сценарієм №2 (кредит повернуто _________року ) - _____грн.

1.9.  Обчислення орієнтовної реальної річної ставки та орієнтовної загальної вартості кредиту базується на припущенні, що Договір залишається дійсним протягом погодженого строку та, що Кредитор і Позичальник виконають свої обов'язки на умовах та у строки, визначені Договором. При цьому, орієнтовна реальна процентна ставка та орієнтовна загальна вартість кредиту за Пільговою ставкою застосовані виходячи з умов  застосування цієї ставки, що передбачені Договором (Сценарію №1 та Сценарію №2), але у межах погодженого строку виконання Позичальником зобов’язань за Договором. Крім того, при обчисленні вказаних показників, не враховуються  витрати Позичальника, обов’язковість сплати яких не передбачена цим Договором та/або законодавством України та/або оплата яких здійснюється незалежно від походження коштів (власні, кредитні), в тому числі, але не виключно: витрати  пов’язані з технічними, програмними і комунікаційними ресурсами, що необхідні Позичальнику для організації каналів доступу і підключення до Сайту/ІТС Кредитора, здійснені переказу коштів через  третіх осіб в погашення заборгованості за Договором, з отриманням від третіх осіб інформаційних послуг (підбір кредитної пропозиції) та інше.

1.10. Кредит надається без забезпечення у вигляді застави.

1.11. Укладення цього Договору не потребує укладання договорів щодо додаткових та супутніх послуг третіх осіб, пов’язаних з отриманням, обслуговуванням та поверненням кредиту.

2.ПОРЯДОК ТА УМОВИ НАДАННЯ КРЕДИТУ

2.1. Кошти кредиту надаються Кредитором у безготівковій формі шляхом їх перерахування Кредитором на платіжну карту Позичальника № ХХХ******ХХХХ емітовану банком України (далі  - платіжна картка);

Сума кредиту(його частина) перераховується Кредитором протягом трьох робочих (банківських) днів з моменту укладення цього Договору.

2.2. Кредитор здійснює консультування Позичальника з питань виконання Договору,  в тому числі шляхом надання інформації та документів через Особистий кабінет.

2.3. Кредит вважається наданим в день перерахування Кредитором суми кредиту (загального розміру) на користь Позичальника.

2.4. Кредит вважається погашеним в день отримання Кредитором коштів в погашення заборгованості за кредитом.

3. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКУ ПРОЦЕНТІВ. КОМІСІЙНІ ВИНАГОРОДИ.

3.1. Розрахунок процентів за користування кредитом здійснюється за період з дати перерахування коштів кредиту з поточного рахунку Кредитора на платіжну картку Позичальника до Дня повернення кредиту (з урахуванням всіх пролонгацій та автопролонгацій). Незалежно від суми заборгованості по кредиту, проценти нараховуються  на початкову суму кредиту, визначену в п.1.2 Договору за всіма видами процентних ставок, протягом строку визначеного Договором.

3.2. Розрахунок процентів здійснюється за фактичну кількість календарних днів користування кредитом, виходячи із фактичної кількості днів у місяці та у році, тобто метод “факт/факт”. До періоду розрахунку процентів включається день надання та не включається День повернення кредиту (крім випадку, фактичного повернення кредиту в дату, яка не відповідає Дню повернення кредиту).

3.3. За надання кредиту Позичальник зобов’язаний сплатити Кредитору комісію у розмірі ______гривень. Позичальник доручає Кредитору утримати розмір зазначеної комісії з суми кредиту, що підлягає наданню Позичальнику в момент такого надання. Тобто на платіжну картку Позичальника зараховується сума кредиту за вирахуванням зазначеної комісії.

4. ПОРЯДОК ПРОДЖОВЖЕННЯ СТРОКУ КРЕДИТУ

4.1. Строк кредиту може бути продовжено:

-  за ініціативою Споживача на кількість днів, зазначену в п.1.4. Договору,  якщо Позичальником  будуть вчинені дії направлені на продовження строку кредиту, відповідно до п.4.2.1– 4.2.4. Договору; або 

 - в порядку автопролонгації,  на кількість днів та відповідно до умов визначених в п. 4.3 (пп.4.3.1-4.3.2.) Договору.  4.2. Порядок продовження строку кредиту за ініціативою Споживача (далі- пролонгація):

4.2.1.Строк кредиту продовжується на кількість днів, зазначену в п.1.3. цього Договору з дня закінчення строку кредиту, у випадку, якщо по День повернення кредиту (включно) було здійснено оплату  заборгованості по Договору  на суму не менше суми процентів, що розраховані виходячи з кількості  днів, що встановлені в п.1.3 Договору та передували (поспіль) Дню поверненню кредиту (включно).

4.2.2 У випадку, якщо строк дії кредиту закінчився та не відбулася його чергова пролонгація в порядку передбаченому п.4.2.1 цього Розділу Договору (у клієнта наявне прострочення), строк дії кредиту автоматично продовжується, на кількість днів, зазначених в п.1.3. цього Договору з дати здійснення оплати в повному обсязі заборгованості за процентами, що нараховуються відповідно до умов цього Договором протягом періоду фактичного користування кредитом.

4.2.3. Загальна кількість пролонгацій, що передбачені пп.4.2.1.- 4.2.2. Договору, протягом всього строку дії Договору не може перевищувати  10 разів.

Після кожної пролонгації строку дії кредиту, День повернення кредиту зазначається в Особистому кабінеті. Новий Графік платежів з урахуванням відповідної пролонгації розміщуються Кредитором в Особистому кабінеті за наявності письмової вимоги Позичальника.

4.2.4. Якщо Позичальник здійснюючи оплату процентів, передбачених цих Розділом Договору,  не бажає продовжувати строк користування кредитом, Позичальник зобов’язаний повідомити про це Кредитора в один із вказаних нижче способів:

 - перед здійсненням платежу здійснити в Особистому кабінеті дії, що направлені на повернення кредиту,  а саме  в Особистому кабінеті обрати категорію «Погасити кредит» з відміткою «Без пролонгації»;або

- протягом 24 годин з моменту платежу (якщо таке внесення було здыйснено в інший спосіб ніж зазначено вище), направити  на поштову скриньку Кредитора admin@moneycase.com.ua повідомлення про необхідність зарахування такого платежу в часткове погашення заборгованості за кредитом без пролонгації, з обов’язковою вказівкою в такому повідомлені номеру та дати цього договору та суми здійсненого платежу.

В іншому разі здійснений Позичальником платіж у порядку передбаченому в пункті 4.2.1-.4.2.2 цього розділу Договору буде мати наслідки продовження строку користування кредитом.

4.3. Порядок автопролонгації строку кредиту (далі - автопролонгація).

4.3.1 Сторони домовились, що у випадку, якщо у Позичальника на дату закінчення строку кредиту (нового строку кредиту після пролонгації або автопролонгації) наявна заборгованість за кредитом, строк кредиту продовжується кожен раз на один наступний календарний день,  що слідує за днем закінчення такого строку, але не більше ніж на 50 (п’ятдесят) календарних днів поспіль, крім випадку, якщо в цей день повинна відбутися пролонгація строку кредиту за ініціативою Позичальника, відповідно до пп.4.2.1- 4.2.4. Договору. Тобто в даному випадку кожен день автопролонгації є новою датою повернення кредиту

4.3.2.  Позичальник, дає згоду на  автопролонгацію строку кредиту на умовах передбачених  в пп.4.3.1  Договору. Позичальник вважається таким, що прострочив повернення кредиту, якщо після закінчення періоду автопролонгації у Позичальника наявна заборгованість за кредитом та  не відбулося продовження строку кредиту за ініціативою Позичальника,  у порядку передбаченому п.4.2.Договору.

4.8. Вказаний в цьому розділі  порядок внесення змін до Договору щодо продовження строку кредиту, Сторони вважають таким, що вчинений в письмовій формі, оскільки, воля Сторін передбачена в п.4.2 Договору - виражена за допомогою технічного засобу зв’язку, а в п.4.3 Договору – письмово цим Договором, що відповідає вимогам, встановленим статтею 207 Цивільного кодексу України до письмової форми правочину.

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

5.1.  Кредитор зобов'язується:

5.1.1. Надати Позичальникові в кредит грошові кошти в порядку та сумі, визначених цим Договором.

5.1.2. Належним чином вести облік платежів, отриманих від Позичальника;

5.1.3. В Особистому кабінеті  надавати Позичальнику повну й точну інформацію про здійснені ним платежі та суму заборгованості станом на конкретну дату. На письмову вимогу Позичальника надавати новий Графік платежів з урахуванням відповідної пролонгації строку дії кредиту.

5.1.4. Надавати Позичальнику консультації з питань виконання цього Договору.

5.1.5. Не розголошувати відомості третім особам про Позичальника та про здійснені ним операції, крім випадків, передбачених законодавством України та/або Договором.

5.1.6. Повідомляти про зміну свого місцезнаходження протягом 30 календарних днів з моменту настання таких змін.

5.2. Кредитор має право:

5.2.1.Вимагати своєчасного здійснення платежів відповідно до цього Договору.

5.2.2. Отримувати від Позичальника платежі в рахунок погашення заборгованості за кредитом, процентами, та іншими платежами передбаченими Договором.

5.2.3. Кредитор на власний розсуд має право забезпечити виконання Позичальником зобов’язань  за цим Договором, шляхом укладення будь-яких передбачених законодавством України договорів забезпечення.

5.2.4. Кредитор має право самостійно або із залученням третіх осіб перевіряти відомості та інформацію, надані Позичальником, в тому числі запитувати третіх осіб, в т.ч. у осіб, що пов’язані родинними зв’язками із Позичальником, про достовірність наданих Позичальником відомостей та передавати відповідну інформацію в бюро кредитних історій для формування кредитної історії Позичальника.

5.3. Позичальник зобов'язується:

5.3.1. Повернути Кредитору суму кредиту та сплатити проценти за користування кредитом в порядку та строки, визначені Договором.

5.3.2. Дотримуватись строків виконання зобов’язань передбачених цим Договором, в тому числі, але не виключно щодо повернення кредиту та сплати процентів, відповідно до умов цього Договору.

5.3.3. Повідомляти Кредитора протягом 2 /двох/ календарних днів про зміну даних, які зазначені в п.9.1. цього Договору.

5.4.  Позичальник має право:

5.4.1. В Особистому кабінеті одержувати від Кредитора інформацію про здійснені платежі, передбачені цим Договором. На письмову вимогу отримувати від Кредитора в Особистому кабінеті новий Графік платежів з урахуванням відповідної пролонгації 

5.4.2. Достроково сплатити повністю або частково суму кредиту з урахуванням процентів за весь строк користування кредитом, письмово повідомивши про це Кредитора.

5.4.3. Відмовитись від укладення цього Договору  без пояснення причин, лише у випадку виконання наступних необхідних умов:

а) письмово повідомити про це Кредитора не пізніше 14 (чотирнадцяти) календарних днів з моменту підписання та отримання екземпляру цього Договору. Таке повідомлення направляється Позичальником Кредитору на електронну адресу Кредитора admin@moneycase.com.ua або рекомендованим чи цінним листом за адресою місцезнаходження Кредитора;

б) протягом семи календарних днів з дати направлення Кредитору повідомлення, відповідно до пп.а) п.5.4.3 Договору, повернути Кредитору загальну суму кредиту, одержану згідно з цим Договором, та сплатити проценти за період з дня одержання кредитних коштів до дня їх повернення за ставкою, встановленою в цьому Договорі.

При цьому, у випадку неповернення Позичальником загальної суми кредиту та/або процентів за їх користування у зазначений строк, відмова Позичальника від Договору вважається такою, що не здійснювалась і цей Договір продовжує діяти на умовах передбачених ним;

5.4.4. Інші права, надані Позичальникові законодавством з питань захисту прав споживачів.

6. ПОРЯДОК І СТРОКИ ПОВЕРНЕННЯ КРЕДИТУ ТА СПЛАТИ ІНШИХ ПЛАТЕЖІВ

6.1. Кошти кредиту, одержані Позичальником за Договором, повертаються ним в повному обсязі у валюті кредиту не пізніше Дня повернення кредиту (включно), з урахуванням пролонгацій, передбачених цим Договором, на поточний рахунок Кредитора, зазначений в Розділі 9 Договору, в тому числі шляхом ініціювання переказу коштів з будь-якої платіжної картки Позичальника через РОS-термінал, доступний Позичальнику в Особистому кабінеті, платіжні термінали банків, фінансових установ, з якими у Кредитора є відповідні домовленості про  приймання платежів та переказ на поточний рахунок Кредитора.

6.2. Сплата процентів за користування кредитом здійснюється Позичальником  на поточний рахунок Кредитора, зазначений в Розділі 9 Договору, шляхом ініціювання переказу коштів з будь-якої платіжної картки Позичальника у спосіб передбачений п.6.1 Договору :

- не  пізніше Дня повернення кредиту (включно);

- не пізніше дня, що є новою датою повернення кредиту, якщо відбулася пролонгація строку користування кредитом;

Якщо відбулося продовження строку користування кредитом в порядку автопролонгації, повернення кредиту здійснюється не пізніше дня, що є новою датою повернення кредиту та відображається Позичальнику  в Особистому кабінеті, а сплата процентів, що нараховуються за день автопролонгації, здійснюється в день такої автопролонгації.

6.2.1 При цьому, у разі направлення Позичальником коштів з метою повернення в повному обсязі або частково заборгованості за кредитом, в тому числі але не виключно, достроково або при наявності прострочення, проценти за фактичний термін користування кредитом повинні бути сплачені до моменту такого повернення. При цьому, якщо коштів що направляються на  повернення кредиту не достатньо для повної сплати  процентів за його користування, то вважається що строк сплати таких процентів наступив і  кошти в першу чергу направляються на повернення цих процентів, з урахуванням черговості передбаченої пунктом 6.3. цього Договору

Для цілей цього Договору, проценти, що нараховуються в період прострочення вважаються простроченими, та підлягають сплаті відповідно до черговості передбаченої пунктом 6.3. Договору. 

6.3. Позичальник здійснює платежі за Договором у такій черговості (крім випадків, коли інша черговість доведена Кредитором до Позичальника у письмовій формі):  

6.3.1. у першу чергу  здійснюються платежі з повернення простроченої суми кредиту та прострочені  проценти за користування кредитом. Якщо коштів, що направляються для погашення заборгованості передбаченої даною чергою, недостатньо для її повного погашення, погашення повинно здійснюватися у такій черговості:

 - прострочені зобов’язання по процентам;

 - прострочені зобов’язання по кредиту;

6.3.2. у другу чергу сплачується сума кредиту та проценти за користування  кредитом. Якщо коштів, що направляються для погашення заборгованості передбаченої даною чергою, недостатньо для її повного погашення, погашення повинно здійснюватися у такій черговості:

 -строкові зобов’язання по процентам;

 - строкові зобов’язання по кредиту;

6.3.3. у третю чергу здійснюється сплата інших платежів за Договором.

6.4. Всі платежі за Договором повинні надходити до Кредитора у встановлених розмірах без будь-яких відрахувань та утримань в рахунок будь-яких комісійних, мита, внесків чи інших платежів. Зазначені відрахування та утримання, якщо вони справляються, в будь-якому випадку здійснюються за рахунок Позичальника.

6.5. У випадку відсутності можливості здійснити оплату кредитної заборгованості шляхом ініціювання переказу коштів з будь-якої платіжної картки Позичальника через термінали визначені в п.6.1 Договору, Позичальник має право здійснити платіж через будь-яку банківську установу на поточний рахунок Кредитора, зазначений в Розділі 9 цього Договору. При цьому, Позичальник підтверджує, що повідомлений Кредитором та  розуміє, що згідно Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», внутрішньобанківський переказ виконується в строк до двох операційних днів, а міжбанківський переказ виконується в строк до трьох операційних днів, в зв’язку з чим фактичне погашення заборгованості за цим Договором може відбутися в будь-який день в межах зазначених строків,  що може спричинити прострочення виконання грошових зобов’язань Позичальника за цим Договором.

6.6. Цим Сторони погоджуються, що повернення заборгованості за Договором може здійснюватися третьою особою. В такому випадку, вважається, що Позичальник повідомив такій особі інформацію (в т.ч. конфіденційну) щодо себе (майнового стану, укладених правочинів та інш.) та поклав на неї  обов’язок щодо виконання зобов’язання за Договором, відповідно до ст.528 ЦК України.

При цьому Позичальник також розуміє та погоджується, що виконання обов’язку за Договором третьою особою тягне для Позичальника всі правові наслідки передбачені Договором, в тому числі, але не виключно,  можливість застосування умов щодо здійснення пролонгації строку кредиту, відповідно до Розділу 4 цього Договору.

6.7. Цим, Позичальник доручає Кредитору  ініціювати через банк- еквайр/провайдера, що обслуговує POS-термінал,  списання коштів з відповідного рахунку Позичальника з використанням реквізитів  платіжних карток, що були зазначені Позичальником при отриманні/поверненні кредиту (ів), сплаті процентів за їх користування, та направляти їх на виконання грошових зобов’язань Позичальника за цим Договором, термін чи останній день строку виконання яких настав, або виконання яких прострочено, у сумі, що не перевищує фактичної заборгованості Позичальника на день списання.  

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОГОВОРОМ

7.1 . У випадку повернення суми кредиту та сплати процентів за користування  кредитом протягом 3 (трьох) календарних днів, після закінчення строку користування кредитом, пеня та/або штраф за несвоєчасне виконання Позичальником зобов'язань за Договором не нараховується.

7.2. У випадку невиконання та/або неналежного виконання Позичальником зобов’язань щодо повернення суми кредиту та/або сплати процентів за користування кредитом, Позичальник зобов`язаний сплатити Кредитору штраф:

7.2.1. у розмірі ___ гривень за перші три дні (на 4-й день) невиконання та/або неналежного виконання; та

7.2.2.  у розмірі ____гривень починаючи з 4-го   (четвертого) дня за кожний день невиконання та/або неналежного виконання.

7.2.3.  Штрафи за Договором нараховуються у момент сплати, але в будь-якому випадку граничний розмір сукупної суми неустойки (штрафів), нарахованої за порушення Позичальником зобов’язань за цим Договором, не може перевищувати розміру максиальної суми, визначеної Законом України «Про споживче кредитування».

7.3. У випадку порушення прав Позичальника, неналежного виконання чи невиконання цього Договору, Кредитор несе відповідальність згідно із чинним законодавством України та цим Договором.

7.4. Кредитор не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за Договором, якщо воно  спричинене:

- рішеннями органів законодавчої та/або виконавчої влади України, які унеможливлюють виконання Кредитором своїх зобов'язань за Договором;

 - причинами, що знаходяться поза сферою контролю Кредитора;

 - виникненням обставин непереборної сили.

 

8. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

8.1. Зміни до Договору оформляються додатковими угодами Сторін лише у письмовій формі, які є невід’ємною частиною Договору, крім випадку зміни Договору, в порядку передбаченому Розділом 4 цього Договору.

8.2. Підписуючи цей Договір, Позичальник підтверджує, що:

 - перед укладенням цього Договору йому була в чіткій та зрозумілій формі надана інформація: а) за спеціальною формою (паспорт споживчого кредиту) відповідно до ст.9 Закону України «Про споживче кредитування; б) вказана в ч.1, 2 ст.12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» та розміщена Сайті;

- він ознайомлений з усіма умовами Правил надання коштів у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту Кредитора, що розміщені на Сайті, повністю розуміє їх, погоджується з ними і зобов'язується неухильно їх дотримуватися;

- дані, що стосуються його особи (дані паспорту, РНОКПП, ПІБ, місце проживання, інше), зазначені в преамбулі, та реквізитах сторін цього Договору є актуальними, правильними та відповідають дійсності.  Позичальник погоджується, що наявність помилок та/або неточностей, та/або описок в таких даних, не пливають на зобов’язання Позичальника, передбачені цим Договором;

8.3. Підписуючи даний Договір, Позичальник дає дозвіл на передачу Кредитору своїх персональних даних, а також дає згоду на те, що Кредитор має право направляти SMS- повідомлення/ листи – повідомлення на електронну пошту/ повідомлення, відправлені іншими засобами, комерційні пропозиції Кредитора та рекламні матеріали, при цьому Позичальник погоджується з тим, що направлення вказаної інформації на електронну пошту /номери телефонів, повідомлені Позичальником, Кредитор буде здійснювати як самостійно, так і з залученням контрагентів (операторів мобільного зв’язку тощо). Позичальник погоджується і розуміє, що саме він несе всі ризики, пов‘язані з тим, що направлена Кредитором інформація стане доступною третім особам. Позичальник ознайомлений з тим, що в будь-який момент дії Договору може відмовитись від отримання вказаних повідомлень.

8.4. Сторони зобов’язуються зберігати конфіденційність щодо умов Договору та іншої інформації, що одержується одною Стороною від другої під час виконання Договору. Підписанням цього Договору Позичальник надає згоду Кредитору на розповсюдження конфіденційної інформації про нього, в тому числі шляхом ознайомлення з умовами Договору третіх осіб, які відповідно до укладених з Кредитором договорів надають поручительство, майнове поручительство та (або) гарантію у забезпечення виконання зобов’язань Позичальника за Договором та/або до яких переходить право вимоги до Позичальника за Договором та/або надають(планують надавати) Кредитору будь-які послуги, а також у випадку допущення Позичальником прострочення виконання будь-яких зобов’язань передбачених цим Договором.

Позичальник надає згоду Кредитору у випадку допущення прострочення зобов’язань за Договором розповсюджувати конфіденційну інформацію про нього, що включає, але не виключно,  публікування інформації  про таке прострочення та Позичальника що його допустив в  мережі Інтернет або засобах масової інформації, на стендах, дошках оголошень, та інших засобах (пристроях), на яких з інформацією може знайомитися  необмежене коло третіх осіб.

8.5. Позичальник з підписанням цього Договору надає Кредитору свою згоду на збір, зберігання, використання та поширення через бюро кредитних історій відомостей, що складають його кредитну історію та на формування кредитної історії, яка і характеризуватиме виконання прийнятих Позичальником на себе зобов'язань за Договором. Кредитор може надавати інформацію про Позичальника наступним бюро кредитних історій: ПАТ «Перше всеукраїнське бюро кредитних історій» (02660, м. Київ, вул. Раскової, 11), ПАТ «Міжнародне бюро кредитних історій» (03062, м. Київ, пр-т. Перемоги, 65 офіс 306), ТОВ «УКРАЇНСЬКЕ БЮРО КРЕДИТНИХ ІСТОРІЙ» (01001, м.Київ, вул. Грушевського, 1-д).

8.6 Всі додатки до цього Договору підписані Сторонами є невід’ємною частиною Договору.

8.7. Дія Договору припиняється та Договір може бути достроково розірваний у випадкахпередбачених чинним законодавством та цим Договором.

8.8. Сторони домовились, що примірник цього Договору вважається отриманим Позичальником, якщо Кредитор його направив на електронну адресу вказану Позичальником в Особистому кабінеті та/або безпосередньо в Особистий кабінет.

У випадку відправлення Договору в Особистий кабінет, Позичальник приймає та підтверджує, що дані Особистого кабінету є його контактними даними, які були ним зазначені під час укладення Договору та які дають можливість Позичальнику переглядати укладений Договір, завантажити його на свій персональний комп’ютер або інший пристрій, створити копію на паперовому носії і таким чином отримати його у формі, що унеможливлює зміну його змісту. В цьому випадку датою відправлення Договору вважається дата, з якої Позичальнику в Особистому кабінеті стає доступним текст укладеного Договору. 

8.9. Невід’ємною частиною цього Договору є Додаток №1

9. ПІДПИСИ СТОРІН:

 

 

Кредитор:

ТОВ «ФК ПРОФІТ»

Юридична адреса:

01042, м.Київ, ВУЛИЦЯ ІОННА ПАВЛА ІІ, будинок 4/6

Ідентифікаційний код: 43019891

Банківський рахунок

IBAN

UA________________________

 В _________

 

Директор

 

_________________Хоменко А.В.

 

Позичальник:

 

ПІБ: ______________________

РНОКПП: _________________

Паспорт: серія ___________, виданий «___»_________року
Зареєстроване місце проживання: ___

________________________________

додаткові контактні дані: дані Особистого кабінету, номери моб телефонів +380___________,+380______________.

Email:___________________

 

Підписано електронним підписом одноразовим ідентифікатором:

номер ідентифікатора /__ПІБ___/ дата, час

 

 

 

 

 

 

Додаток № 1

до Примірного кредитного договору

№ _______від _________

 

 

ГРАФІК  ПЛАТЕЖІВ

 Цим графіком встановлюються кількість платежів, їх розмір та періодичність внесення Позичальником з повернення кредиту та сплати процентів за користування кредитом, а саме:

 

 

Кількість платежів

Дата платежу

Сума наданого

Кредиту

Розмір процентів, в день

До сплати  (разом)

Кредит

Проценти

Разом

 1*

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

 

 

 

 

 

 

* Цей Графік платежів складений без врахування передбачених  Кредитним договором пролонгацій строку дії кредиту.

Комісія за надання кредиту сплачується одноразово за рахунок кредитних коштів Позичальником в момент отримання кредиту.

 Цей Графік платежів укладений у двох оригінальних примірниках по одному для кожної із Сторін та є невід’ємною частиною Кредитного договору № ___ від  «____» ________ 20__ р.

 

Кредитор:

ТОВ «ФК ПРОФІТ»

Юридична адреса:

01042, м.Київ, ВУЛИЦЯ ІОННА ПАВЛА ІІ, будинок 4/6

Ідентифікаційний код: 43019891

Банківський рахунок

IBAN

UA________________________

 В _________

 

Директор

 

_________________Хоменко А.В.

 

 

Позичальник:

 

ПІБ: ______________________

РНОКПП: _________________

Паспорт: серія ___________, виданий «___»_________року
Зареєстроване місце проживання: ___

________________________________

додаткові контактні дані: дані Особистого кабінету, номери моб телефонів +380___________,+380______________.

Email:___________________

 

Підписано електронним підписом одноразовим ідентифікатором:

номер ідентифікатора /__ПІБ___/ дата, час

 

 

 

 

 

 

 

Додаток № 1

до Кредитного договору

№ _______від _________

 

 

ГРАФІК  ПЛАТЕЖІВ

 Цим графіком встановлюються кількість платежів, їх розмір та періодичність внесення Позичальником з повернення кредиту та сплати процентів за користування кредитом, а саме:

 

 

Кількість платежів

Дата платежу

Сума наданого

Кредиту

Розмір процентів, в день

До сплати  (разом)

Кредит

Проценти

Разом

 1*

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

 

 

 

 

 

 

* Цей Графік платежів складений без врахування передбачених  Кредитним договором пролонгацій строку дії кредиту.

Комісія за надання кредиту сплачується одноразово за рахунок кредитних коштів Позичальником в момент отримання кредиту.

 Цей Графік платежів укладений у двох оригінальних примірниках по одному для кожної із Сторін та є невід’ємною частиною Кредитного договору № ___ від  «____» ________ 20__ р.

 

Кредитор:

ТОВ «ФК ПРОФІТ»

Юридична адреса:

01042, м.Київ, ВУЛИЦЯ ІОННА ПАВЛА ІІ, будинок 4/6

Ідентифікаційний код: 43019891

Банківський рахунок

IBAN

UA________________________

 В _________

 

Директор

 

_________________Хоменко А.В.

 

 

Позичальник:

 

ПІБ: ______________________

РНОКПП: _________________

Паспорт: серія ___________, виданий «___»_________року
Зареєстроване місце проживання: ___

________________________________

додаткові контактні дані: дані Особистого кабінету, номери моб телефонів +380___________,+380______________.

Email:___________________

 

Підписано електронним підписом одноразовим ідентифікатором:

номер ідентифікатора /__ПІБ___/ дата, час