MoneyCase

Публічна пропозиція

ТОВ «ФК ПРОФІТ» на укладення Договору про використання аналогу власноручного підпису для вчинення правочинів

 

м.Київ                                                                                                         «09» жовтня 2020 р.

 

Відповідно до статті 633 Цивільного Кодексу України, Закону України «Про електронну комерцію»  ТОВ «ФК ПРОФІТ», ідентифікаційний код 43019891 (далі -Товариство)  звертається до фізичних осіб, які зареєструвалися в Інформаційно-телекомунікаційній системі Товариства та  створили Особистий кабінет (далі – «Клієнти») з   Публічною пропозицію (офертою)  на укладання Договору про використання аналогу  власноручного підпису для вчинення правочинів (надалі – Публічна пропозиція) щодо отримання фінансових кредитів від Товариства та/або внесення будь-яких змін до таких правочинів (далі - Договір), які оформлюються в електронному вигляді та підписуються аналогами власноручних підписів сторін.   

Терміни, визначення та скорочення

Сайт - інтернет-сторінка Товариства з доменним ім’ям www.moneycase.com.ua, яка є частиною Інформаційно-телекомунікаційної системи Товариства.

Інформаційно-телекомунікаційна система Товариства (ІТС Товариства) – програмний комплекс, який включає Сайт, Особистий кабінет, облікову та реєструючу систему Товариства та використовується Товариством, в тому числі, але не виключно, для укладення кредитнитних правочинів, доступ до якої забезпечується фізичним особам через Сайт;

Особистий кабінет це персональна захищена web-сторінка Клієнта на Сайті, в якій Клієнт має можливість укладати з Товариством договори про отримання фінансових кредитів, отримувати інформацію та документи пов’язані з обслуговуванням кредиту (в т.ч. суму заборгованості за кредитом, строки погашення, інше), здійснювати погашення кредитної заборгованості через віртуальний POS-термінал. Вхід до Особистого кабінету здійснюється Клієнтом через Сайт після його  ідентифікації в порядку передбаченому Законом України «Про електронну комерцію». Реєстрація Товариством  Клієнта  в ІТС Товариства здійснюється після направлення Клієнтом в Особистому кабінеті заявки на отримання кредиту.

 

1. Прийняття (акцептування) Клієнтом даної Публічної пропозиції на укладення Договору здійснюється шляхом вчинення Клієнтом наступних дій:

 -  проставляння Клієнтом в чек-боксі  галочки напроти гіперпосилання «Приймаю публічну пропозицію на використання аналогів власноручних підписів сторін» та натискання клавіши «Продовжити» на сайті www.moneycase.com.a

 2. Укладаючи Договір Клієнт та Товариство  погоджуються, що для підписання Паспорту споживчого кредиту та/або укладення  через Особистий кабінет кредитних правочинів в електронній формі та/або внесення будь-яких змін до таких правочинів, направлення Клієнтом повідомлень Товариству та підписання інших документів доступних в Особистому кабінеті, Сторони можуть використовувати  в майбутньому:

 

 

 

3. З укладенням  Договору, Сторони підтверджують свою беззаперечну згоду на використання Клієнтом електронного підпису одноразовим ідентифікатором та використання Товариством аналогу власноручного підпису уповноваженої особи та відтиску печатки, вказаних в п.2  цієї Публічної пропозиції при укладенні правочинів в електронній формі щодо отримання Клієнтом фінансових кредитів від Товариства та/або внесення будь-яких змін до таких правочинів, або підписанні будь-яких документів доступних в Особистому кабінеті .

4. Сторони цілком розуміють природу  Договору,  права та обов’язки Сторін, що виникають на підставі Договору, а також наслідки, що настають для Сторін з укладанням Договору. Клієнт та Товариство приймають на себе всі обов'язки та набувають всіх прав, передбачених Публічною пропозицією.

5. Сторони визнають, що документи, засвідчені з використання електронного підпису одноразовим ідентифікатором зі сторони Клієнта та/або використання аналогу власноручного підпису уповноваженої особи та відтиску печатки зі сторони Товариства, прирівнюється до документів, складених в письмовій формі.

6. Клієнт визнає, що використання ним електронного підпису одноразовим ідентифікатором та використання Товариством  аналогу власноручного підпису уповноваженої особи та відтиску печатки  при підписанні Паспорту споживчого кредиту та/або вчиненні правочинів в електронній формі щодо отримання Клієнтом фінансових кредитів від Товариства та/або внесення будь-яких змін до таких правочинів та/або в електронних повідомленнях, переданих через Особистий кабінет Клієнта породжує юридичні наслідки, аналогічні використанню  власноручних підписів в відповідності до вимог законодавства України, і всі документи сформовані та укладені з використанням Особистого кабінету Клієнта і завірені електронним підписом з використанням одноразового ідентифікатора зі сторони Клієнта та/або аналогом власноручного підпису уповноваженої особи та відтиску печатки Товариства прирівнюються до документів, складених в письмовій формі.

7. Всі дії, здійснені в Особистому кабінеті Клієнта з використанням електронного підпису одноразовим ідентифікатором визнаються вчиненими особисто Клієнтом.

8. Правочини створені в електронній формі і підписані в Особистому кабінеті  Сторонами шляхом обміну повідомленнями скріпленими електронним підписом одноразовим ідентифікатором зі сторони Клієнта та  аналогом власноручного підпису Товариства і правочини на паперових носіях, аналогічні по змісту і реквізитам, мають однакову юридичну силу.

9. Клієнт зобов’язується забезпечити збереження одноразового ідентифікатора, що є електронним підписом одноразовим ідентифікатором Клієнта та який отримує Клієнт на номер телефону, зареєстрований в Особистому кабінеті, який не стане відомим іншим особам.

10.  Відповідно до статті 634 Цивільного кодексу України Договір є договором приєднання.

11. Датою укладення Договору є дата прийняття Клієнтом умов Публічної пропозиції.

 

Товариство:

ТОВ «ФК ПРОФІТ»

Юридична адреса:

01042, м.Київ, ВУЛИЦЯ ІОННА ПАВЛА ІІ, будинок 4/6

Ідентифікаційний код: 43019891

 

Директор ТОВ «ФК ПРОФІТ»

 

_________________Хоменко А.В.