MoneyCase

Паспорт споживчого кредиту 

Інформація, яка надається споживачу до укладення договору про споживчий кредит 
(Стандартизована форма)

1. Інформація та контактні дані кредитодавця

Найменування кредитодавця та його структурного або відокремленого підрозділу, в якому поширюється інформація

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФК ПРОФІТ»

Місцезнаходження кредитодавця та адреса структурного або відокремленого підрозділу, в якому поширюється інформація

01042, м.Київ, ВУЛИЦЯ ІОАННА ПАВЛА ІІ, будинок 4/6

Ліцензія/Свідоцтво

Ліцензія на надання коштів у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту, видана розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 1783 від 17.09.2019 року

Номер контактного телефону

044- 499-88-28

Адреса електронної пошти

admin@moneycase.com.ua

Адреса офіційного веб-сайту

www.moneycase.com.ua

2. Інформація та контактні дані кредитного посередника*

Найменування кредитного посередника

-

Місцезнаходження

-

Номер контактного телефону

-

Адреса електронної пошти

-

Адреса офіційного веб-сайту*

-

3. Основні умови кредитування з урахуванням побажань споживача

 

 

Тип кредиту

кредит

 

 

Сума кредиту, грн.

від 500 грн. до 15 000 грн.

Строк кредитування

до 30 днів

Мета отримання кредиту

на придбання товарів (робіт, послуг) для задоволення потреб, не пов’язаних з підприємницькою, незалежною професійною діяльністю або виконанням обов’язків найманого працівника.

Спосіб та строк надання кредиту

одноразово шляхом безготівкового перерахування коштів за реквізитами платіжної картки Позичальника, емітовану будь-яким банком України

Можливі види (форми) забезпечення кредиту

відсутні

Необхідність проведення оцінки забезпечення кредиту

ні

Мінімальний розмір власного платежу (фінансової участі) споживача за умови отримання кредиту на придбання товару/роботи/послуги, %

не передбачено

4. Інформація щодо реальної річної процентної ставки та орієнтовної загальної вартості кредиту для споживача

Процентна ставка, відсотків річних

Пільгова процентна ставка:

- 0,01 % в день (3,65% річних)  від початкової суми кредиту, що застосовується протягом не більше ніж 9 днів з  дати укладення договору (встановлюється індивідуально для кожного клієнта)  (далі- пільговий період), якщо протягом пільгового періоду  Позичальник здійснить повне погашення кредитної заборгованості (Сценарій №1); або

від 0,01% до 3% в день (від 3,65% до 1095% річних) (розраховується відповідно Вашої кредитної історії) від початкової суми кредиту,  що застосовується протягом пільгового періоду, якщо   Позичальник не виконає вимоги зазначені в попередньому абзаці цього документу(Сценарій №2).

Стандартна процентна ставка від 0,01% до 3% в день (від 3,65% до 1095% річних) (розраховується відповідно Вашої кредитної історії) в день  від початкової суми кредиту, що застосовується:

-  з дати завершення пільгового періоду і до кінця строку кредиту, вказаного в договорі (без пролонгацій);

Пролонгована процентна ставка від 0,01% до 3% в день (від 3,65% до 1095% річних) (розраховується відповідно Вашої кредитної історії) від початкової суми кредиту,  що застосовується  у межах нового строку кредиту (періоду  пролонгації).

- у межах періоду прострочення, але не більше 50-ти календарних днів поспіль з моменту виникнення прострочення, що застосовується відповідно до абз.2 част.1 статті 1048 Цивільного кодексу України;

Тип процентної ставки

фіксована

Порядок зміни змінюваної процентної ставки

не передбачено

Платежі за додаткові та супутні послуги кредитодавця, обов’язкові для укладання договору, грн.,

[зазначаються розмір платежу та база його розрахунку] :

1. Комісія за надання кредиту

 

 

Застереження: витрати на такі послуги  є незмінними  протягом строку дії договору про споживчий кредит

0%  від загальної початкової суми наданого кредиту (сплачується Позичальником одноразово за рахунок кредитних коштів в момент отримання кредиту, тобто на платіжну картку Позичальник отримує кредит за мінусом суми комісії )

 

Платежі за послуги кредитного посередника, що підлягають сплаті споживачем, грн.*

не передбачено

Загальні витрати за кредитом, грн.

 0,60 грн. при сумі кредитуванні 1500 грн.

Орієнтовна загальна вартість кредиту для споживача за весь строк користування кредитом (у т.ч. тіло кредиту, відсотки, комісії та інші платежі), грн.

 

За сценарієм №1 (кредит повернуто протягом пільгового періоду)

1500,60 грн.

За сценарієм №2 (кредит повернуто після пільгового періоду року) 2238,60грн.

Орієнтовна реальна річна процентна ставка, відсотків річних

За сценарієм №1( кредит повернуто протягом пільгового періоду) 3,65% річних.

За сценарієм №2 (кредит повернуто після пільгового періоду)  від 0,01% до 3% в день (від 3,65% до 1095% річних) 

Платежі за додаткові та супутні послуги третіх осіб, обов’язкові для укладення договору/отримання кредиту, грн:

[зазначаються розмір платежу та база його розрахунк

1. послуги нотаріуса

 

ні

 

2. послуги оцінювача

 

ні

 

3. послуги страховика

 

ні

 

Застереження: наведені обчислення орієнтовної реальної річної процентної ставки та орієнтовної загальної вартості кредиту для споживача є репрезентативними та базуються на обраних споживачем умовах кредитування, викладених вище, і на припущенні, що договір про споживчий кредит залишатиметься дійсним протягом погодженого строку, а кредитодавець і споживач виконають свої обов’язки на умовах та у строки, визначені в договорі, без врахування можливих пролонгацій строку користування кредитом, передбачених умовами договору.

Реальна річна процентна ставка обчислена на основі припущення, що процентна ставка та інші платежі за послуги кредитодавця залишатимуться незмінними та застосовуватимуться протягом строку дії договору про споживчий кредит, без врахування можливих пролонгацій строку користування кредитом, передбачених умовами договору.

Застереження: використання інших способів надання кредиту та/або зміна інших вищезазначених умов кредитування (в т.ч. використання права пролонгації строку користування кредитом на умовах передбачних договором,) можуть мати наслідком застосування іншої реальної річної процентної ставки та орієнтовної загальної вартості кредиту для споживача.

5. Порядок повернення кредиту

Кількість та розмір платежів, періодичність внесення

Одним платежем в кінці строку користування кредитом, згідно графіку платежів.

6. Додаткова інформація*

Наслідки прострочення виконання та/або невиконання зобов’язань за договором про споживчий кред:

[зазначаються розмір платежу, база його розрахунку та умови його застосування]:

пеня

не передбачено

штрафи

 

 33,75 гривень за три дні (на 4-й день)  невиконання та/або неналежного виконання зобов’язань з поверненя кредитної заборгованості; та

  15 гривень починаючи з 4 (четвертого) дня за кожний день невиконання та/або неналежного виконання.

Граничний розмір сукупної суми неустойки (штрафів), нарахованої за порушення Позичальником зобов’язань за цим Договором, не може перевищувати 50% суми, одержаної Позичальником  за цим Договором

процентна ставка, яка застосовується при невиконанні зобов’язання щодо повернення кредиту

згідно розділу 4 цього паспорта споживчого кредиту

інші платежі

не передбачено

7. Інші важливі правові аспекти

Споживач має право безкоштовно отримати копію проекту договору про споживчий кредит у письмовій чи електронній формі за своїм вибором. Це положення не застосовується у разі відмови кредитодавця від продовження процесу укладання договору зі споживачем.

Споживач має право відмовитися від договору про споживчий кредит протягом 14 календарних днів у порядку та на умовах, визначених Законом України "Про споживче кредитування".

так

Споживач має право достроково повернути споживчий кредит без будь-якої додаткової плати, пов’язаної з достроковим поверненням. Договором про споживчий кредит встановлений обов’язок повідомлення кредитодавця про намір дострокового повернення споживчого кредиту з оформленням відповідного документа.

Умови договору про споживчий кредит можуть відрізнятися від інформації, наведеної в цьому Паспорті споживчого кредиту, та будуть залежати від проведеної кредитодавцем оцінки кредитоспроможності споживача з урахуванням, зокрема, наданої ним інформації про майновий та сімейний стан, розмір доходів тощо.

Дата надання інформації: 05.02.2021

Ця інформація зберігає чинність та є актуальною до: моменту внесення змін

 

 

Підпис кредитодавця:

 

 

 

 

 

 

Підтверджую отримання та ознайомлення з інформацією про умови кредитування та орієнтовну загальну вартість кредиту, надані виходячи із обраних мною умов кредитування.

Підтверджую отримання мною всіх пояснень, необхідних для забезпечення можливості оцінити, чи адаптовано договір до моїх потреб та фінансової ситуації, зокрема шляхом роз’яснення наведеної інформації, в тому числі суттєвих характеристик запропонованих послуг та певних наслідків, які вони можуть мати для мене, в тому числі в разі невиконання мною зобов’язань за таким договором.

 

 

Підпис споживача:

Підписано електронним підписом одноразовим ідентифікатором:

номер ідентифікатора /__ПІБ___/ дата, час